Binnenkort
verkrijgbaar !

De Antitankgracht van de Vesting Antwerpen.

Robert Gils en George Melis


Aan de hand van 6 gedetailleerde wandelingen wordt de lezer op deskundige wijze rondgeleid langs de Antitankgracht.

Voorinschrijving à 13,5 € portkost België inbegrepen ipv 15 €.
Wat doen we

De werking van het Simon Stevin V.V.C. steunt op 3 peilers.

Het behoud van het vestingbouwkundig erfgoed.

  • Inventarisatie
  • Wettelijke bescherming
  • Restauratie
  • Herbestemming
  • Beleidsondersteuning
  • Correspondenten netwerk
Inventarisatie

De inventarisatie van alle nog zichtbare vestingwerken is zo goed als rond.  Er ontbreken nog de details van enkele bunkerstellingen van WO I, interbellum en WO II.  Wat de inventarisatie van de nu verdwenen vestingwerken betreft is er nog veel werk voor de boeg.  Het is niet altijd duidelijk de ontwerpplannen en uitvoeringsplannen uit elkaar te houden.  In samenwerking met heemkundige kringen en lokale verenigingen kunnen we onze inventarisatie verder zetten.

Wettelijke bescherming

Wat de wettelijke bescherming van het vestingbouwkundig erfgoed betreft kunnen we stellen dat nu vrijwel alle belangrijke versterkingen in Vlaanderen beschermd zijn, maar nog niet allemaal. Het gaat over vele honderden objecten. Soms zijn het grote gehelen zoals een fort.  Vaak zijn het kleinere objecten zoals overblijfselen van een omwalling of een enkele bunker. We trachten die bescherming te realiseren in goede verstandhouding met de eigenaars en de gebruikers.

Restauratie

Simon Stevin V.V.C. biedt ondersteuning in diverse stuur- en werkgroepen zoals bij de Brialmontforten, de Vesting Dendermonde, Fort Liezele, Fort Lillo, Fort Duffel.  Wat relicten zoals Fort Steendorp,  Defensieve Dijk en Fort Sint Philips betreft wordt geijverd voor een zo doordacht mogelijke conservatie.

Herbestemming.

Een zinvolle herbestemming vinden voor een gebouw, dat er niet voor gebouwd werd, is niet eenvoudig; het vraagt veel creatief denkwerk en een goede kennis van bestaande realisaties.  Zonder een zinvolle herbestemming stoot het terecht velen voor de borst, geld te besteden aan de restauratie van een object dat nadien aan zijn lot wordt overgelaten.   

Beleidsondersteuning

Stuurgroepen verlenen adviezen en/of verrichten voorbereidend werk bij herstelling – restauratie of herbestemming van een vestingbouwkundig object. 

Werkgroepen volgen de werkzaamheden op bij herstelling – restauratie of herbestemming van een vestingbouwkundig object.  

Bij enkele forten die eigendom zijn van het Vlaams Gewest zijn er beheerscomités. .

Correspondenten netwerk.

De lokale werking van het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum wordt gewaarborgd via het netwerk van een dertigtal plaatselijke correspondenten.Zij nemen elk een bepaalde sector met één of meerdere vestingbouwkundige objecten onder hun hoede. 

De kerntaken van de correspondent omvatten het uitvoeren van regelmatige controles op het terrein, het rapporteren aan het directiecomité en het gidsen bij bezoeken.

De correspondenten observeren nauwgezet de evolutie van de objecten in hun sector zoals plannen op korte en middellange termijn, veranderingen van eigenaar of bestemming.

Ook de actualiteit rond de vestingbouwkundige sites wordt stelselmatig opgevolgd.  Dit omvat tentoonstellingen, publicaties, nieuw gevonden bronnenmateriaal en documentatie.

Door de regelmatige rapportering van de correspondenten beschikt het Simon Stevin V.V.C. steeds over een actuele status van ons vestingbouwkundig landschap.

Onze correspondenten zijn duidelijk het best geplaatst om bij nieuwe ontwikkelingen rond specifieke vestingbouwkundige objecten kort op de bal te spelen.

Zij kunnen vanuit het Simon Stevin V.V.C. nuttige ondersteuning voor informatieverstrekking, beleid en besluitvorming bieden aan de plaatselijke overheden. 

Op basis van de lokale informatie kunnen in overleg met alle betrokken partijen de nodige stappen genomen worden om teloorgang of afbraak van sites te vermijden, een betere bescherming te bekomen, restauratie en herbestemming te stimuleren.

De jaarlijkse correspondentendag biedt  de gelegenheid tot persoonlijk contact en uitwisseling van ervaringen in een onderhoudend kader.Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting FlashBij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  

De 100ste verjaardag vormt een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.
Lees meer